III edycja

Jakub Gałka jest adiunktem w Katedrze Elektroniki, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie w Zespole Przetwarzania Sygnałów kierowanym przez prof. Mariusza Ziółkę. W swojej pracy zajmuje się rozwijaniem technologii przetwarzania i rozpoznawania mowy a także zagadnieniami związanymi z analizą danych i rozpoznawaniem wzorców. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Obecnie prowadzi projekty badawczo-rozwojowe z zakresu biometrii głosowej, systemów dialogowych i komunikacji migowej. Jest uczestnikiem programu MNiSW - "TOP500 Innovators" w Stanford University, recenzentem publikacji naukowych oraz ekspertem programu stypendialnego Woj. Małopolskiego - DOCTUS.

 

Dominik Kowal –  doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent dwóch kierunków – Fizyki Technicznej oraz Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej pracownik naukowy od roku 2002. Zatrudniony na Wydziale Zarządzania AGH w Katedrze Zarządzania w Energetyce.

Specjalista w zakresie zarządzania projektami, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Autor publikacji oraz prac badawczych z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Dydaktyk, prowadzący wykłady i zajęcia projektowe z przedsiębiorczości, innowacji oraz zarządzania małymi firmami.

Równolegle prowadzi działalność administracyjną oraz menedżerską. Pracownik Centrum Transferu Technologii AGH  – zastępca Dyrektora Centrum ds. przedsiębiorczości akademickiej. Członek Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółki celowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spółki INNOAGH jest doradztwo i wsparcie dla pracowników naukowych zainteresowanych zakładaniem innowacyjnych przedsiębiorstw. Uczestnik, jak i trener szeregu szkoleń, seminariów oraz warsztatów z zakresu przedsiębiorczości akademickiej.


Szymon Szott obronił swoją pracę doktorską (z wyróżnieniem) na AGH w Krakowie w roku 2011. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji (AGH w Krakowie). Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich jak DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, FLAVIA, oraz PROACTIVE. Do jego zawodowych zainteresowań należą lokalne sieci bezprzewodowe (w szczególności: zapewnienie odpowiedniej jakości usług oraz bezpieczeństwo w sieciach ad-hoc). Jest współautorem ponad kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ponadto jest sekretarzem w ETSI Industry Specification Group “Autonomic network engineering for the self-managing Future Internet” (AFI).


Dr inż. Bartosz Sawik urodził się w Zakopanem. W 2013 roku został zakwalifikowany do realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „Top 500 Innovators” i spędził dziewięć tygodni w charakterze „Visiting Scholar” na University of California, Berkeley w USA. 
  W 2012 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, specjalność: badania operacyjne, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Badania naukowe związane z pracą doktorską, pt.: „Multi-Objective Portfolio Optimization by Mixed Integer Programming” zrealizował w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Jest absolwentem Wydziału Zarządzania, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie systemami produkcyjnymi). 
  W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w działaniach Studenckiego Ruchu Naukowego, był przewodniczący studenckiego koła naukowego “Inżynierii Zarządzania” działającego na Wydziale Zarządzania i Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  W latach 2001–2004 był członkiem zarządu i skarbnikiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego afiliowanego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  Obecnie jest adiunktem w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Zarządzania, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Odbył staże naukowe w Universidad Pública de Navarra w Pampelunie oraz Universitat Oberta de Catalunya w Barcelonie.  Jest uczestnikiem i współpracownikiem naukowym IN3-HAROSA research group (IN3 – Universitat Oberta de Catalunya). Jest członkiem zagranicznych stowarzyszeń naukowych: European Operations Research Society (EURO), Swiss Operations Research Society (SVOR/ASRO), European Chapter on Combinatorial Optimization (ECCO), IFORS.
  Jest recenzentem czasopism naukowych: OMEGA – International Journal of Management Science (Elsevier), Decision Support Systems (Elsevier), European Journal of Operational Research (Elsevier), International Journal of Systems Science (Taylor & Francis), RAIRO - RO (Operations Research) (Cambridge), Journal of Multi-Criteria Decision Analysis (Wiley), International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, Computational Methods in Science and Technology.
  Jego zainteresowania naukowe dotyczą metod optymalizacji wielokryterialnej, w szczególności konstrukcji wielokryterialnych portfeli przedsięwzięć z uwzględnieniem ryzyka oraz wielokryterialnych modeli optymalizacji przydziału zadań i zasobów w jednostkach służby zdrowia. Lista publikacji dostępna jest w systemie AGH.
Mgr inż. Patryk Gwiżdż ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie w roku akademickim 2009/2010. Obronił pracę magisterską pt. „Mikroprocesorowy układ rejestracji danych z wielosensorowego stanowiska do badania atmosfery gazowej”, której promotorem była dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska prof. AGH. Obecnie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji realizuje pracę doktorską pt. „Systemy detekcji i rozpoznawania gazów na bazie nanosensorów”. W 2012 roku rozpoczął studia podyplomowe na kierunku Metody Wytwarzania Oprogramowania na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 2011 roku jest stypendystą prestiżowego programu Doctus-Małopolski Fundusz stypendialny dla doktorantów. W trakcie studiów magisterskich aktywnie uczestniczył w działaniach Koła Naukowego Elektroników KNE AGH, którego był przewodniczącym w latach 2008/2009. W latach 2009/2010 odbył staż asystencki w Katedrze Elektroniki AGH. Podczas studiów magisterskich, od 2008 roku współpracował z przemysłem w zakresie tworzenia oprogramowania oraz projektowania urządzeń elektronicznych. Od 2012 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroniki AGH. Badania naukowe prowadzone przez mgr inż. Patryka Gwiżdża zmierzają do zaprojektowania i skonstruowania systemu detekcji, składającego się z matrycy rezystancyjnych czujników gazu wytworzonych z nanomateriałów oraz układu kontrolno–pomiarowego wyposażonego w algorytmy przetwarzania danych, rozpoznawania wzorca oraz elementy sztucznej inteligencji. Innowacyjnością prowadzonych badań jest wykorzystanie nanomateriałów do konstrukcji elementów aktywnych czujników na bazie tlenków metali, które posłużą do budowy urządzenia zwanego „elektronicznym nosem” umożliwiającego klasyfikację i rozróżnianie substancji chemicznych. Swoje zainteresowania koncentruje głównie na zagadnieniach związanych z systemami wbudowanymi, programowaniem, elektroniką, techniką sensorową oraz sztuczną inteligencją. Mgr inż. Patryk Gwiżdż od 2009 roku uczestniczył w realizacji projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Nowe materiały dla energetyki wodorowej” oraz „Rezystancyjne sensory gazu na bazie nanokrystalicznych tlenków metali TiO2 i SnO2 oraz ich kompozytów”. Obecnie uczestniczy w realizacji projektu badawczego NCN pt. „Matryca nanosensorów jako nowe narzędzie w badaniach oddziaływań gaz-ciało stałe – problem selektywności”. Jest współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Uczestniczył w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach m.in. Eurosensors 2012 26th European Conference on Solid-State Transducers, 36th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT 2012, VIII International Workshop on Semiconductor Gas Sensors SGS 2012, 11th Electron Technology Conference ELTE 2013.Dr inż. Michał Grega ukończył studia magisterskie w 2006 r. oraz uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w 2011 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i uzyskał międzynarodowy certyfikat IPMA D. W 2012 roku został zakwalifikowany do realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „Top 500 innovators” i spędzi dwa miesiące w charakterze „Visiting Scholar” na Uniwersytecie Berkeley w USA.
Zawodowo interesuje się problematyką indeksowania i wyszukiwania danych multimedialnych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: OASIS, GAMA, CONTENT, SARACEN oraz INDECT. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prywatnie pasjonuje się żeglarstwem morskim i narciarstwem alpejskim.


Mgr inż. Mikołaj Oettingen w 2008 ukończył studia magisterskie w Międzywydziałowej Szkole Energetyki (obecnie Wydział Energetyki i Paliw, WEiP) AGH, specjalność Zaawansowane Technologie Energetyczne. Trzeci rok studiów spędził na Technicznym Uniwersytecie Clausthal w Niemczach w ramach stypendium Sokrates-Erasmus. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w dyscyplinie naukowej fizyka. Na trzeci rok studiów doktoranckich został zaproszony na roczny staż naukowy w Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej, Instytut Energii, Wydział Bezpieczeństwa Przyszłych Rektorów Jądrowych. Obecnie jest asystentem w Katedrze Energetyki Jądrowej, WEiP, AGH. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych między innymi w projektach PUMA, ELSY, LEADER dotyczących projektowania innowacyjnych rektorów jądrowych. Zainteresowania naukowe Mikołaja Oettingena skupiają się na modelowaniu Monte Carlo szerokiej gamy systemów jądrowych głównie rdzeni energetycznych oraz badawczych rektorów jądrowych jak również na rozwoju zaawansowanych narzędzi numerycznych używanych do projektowania wspomnianych systemów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz